Om oss

Miljökrav för Micromatics underleverantörer

INTRODUKTION

Nedanstående miljökrav gäller för leverantörer som levererar produkter och tjänster till Micromatic.

 KRAV

1: Leverantören ska som ett minimum följa gällande miljölagstiftning samt, då det är relevant, uppfylla kraven i ISO 14001. Formell certifiering är en rekommendation och ses som en merit vid Micromatics val av leverantör.

 2: Leverantören ska i första hand erbjuda Micromatic produkter och tjänster som är miljömärkta. Det ska också vara Leverantörens ambition att ersätta befintliga icke miljömärkta produkter med miljömärkta alternativ.

 3: Leverantören ska lämna information om huruvida produkten omfattas av någon form av producentansvar eller andra föreskrifter som innebär särskild hantering vid avveckling. Detta kan innebära att produkten ska återsändas till Leverantören då den ska skrotas.

 4 Miljöavgifter som är kopplade till produkten eller tjänsten ska ingå i det offererade priset.

 TILLÄGGSKRAV

1: Om produkten eller tjänsten kan vara av sådan art att ytterligare miljökrav kan ställas. Så ska detta i så fall framgå av offerten.

 EFTERLEVNAD OCH REVISION

1: Leverantören ska, på begäran från Micromatic, kunna visa att kraven i detta dokument uppfylls.

2: Micromatic äger rätt att när som helst revidera Leverantören med avseende på kravefterlevnad.