Om oss

Micromatic Uppförandekod (Code of conduct)

Uppförandekoden är riktlinjer för hur vi på Micromatic bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Koden är en övergripande stomme för vår verksamhet och bygger till stor del på internationella konventioner, till exempel FN:s Konvention om barnets rättigheter, FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s ILO-deklaration om grundläggande principer om rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden omfattar alla våra medarbetare och ska genomsyra vårt arbete och vara vägledande i vår verksamhet. Revideras årsvis vid behov.

Ansvarstagande
Vi på Micromatic har ett gemensamt ansvar för den påverkan företaget, genom sina beslut och aktiviteter, har på samhällsutvecklingen, sina kunder, medarbetare och andra av företaget berörda intressenter. Vi är därmed ansvariga för att samtliga aktiviteter genomförs i linje med uppförandekoden samt att åtgärder vidtas i de fall aktiviteterna har eller får ett resultat som avviker från denna.

Transparens
Vi på Micromatic ska på ett tydligt, korrekt och fullständigt sätt offentliggöra våra riktlinjer, beslut och aktiviteter som påverkar människor, samhälle och miljö. Detta gäller såväl gentemot den enskilde medarbetaren som gentemot våra övriga intressenter. I vissa fall, som inte är av särskilt allmänintresse, gäller emellertid diskretion med uppgifter om medarbetare, uppdrag och företaget.

Objektivitet 
Vi på Micromatic ska utföra vår profession med integritet, ärlighet och fritt från vilseledande eller avsiktlig partiskhet. Egenintressen eller på annat sätt partiska intressen ska åsidosättas i allt arbete som utförs inom ramen för Micromatics verksamhet

Etiskt uppträdande
Vi på Micromatic ska uppföra oss etiskt i enlighet med värderingar om ärlighet, rättvisa, diskriminering och integritet. Vi ska visa omtanke för människor, djur och miljö i övrigt samt visa hänsyn för våra/alla intressenters behov.

Miljö och hållbar utveckling
Vi på Micromatic ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom ett proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete i alla våra verksamhetsled och påverkansområde, lokalt som regionalt.

Arbetsmiljö och hälsa
Micromatic ska vara en arbetsplats med högt i tak (öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att säga sin mening), där alla trivs och utvecklas. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och hälsa ska stå i fokus. Nyfikenhet och utveckling av människors idéer ska vara ledord. Micromatic ska kännetecknas av en god företagskultur, med det menar vi bland annat ömsesidigt förtroende, engagemang, gemenskap och humor.

Mutor och bestickning
Vi på Micromatic får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Respektive medarbetare ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåtet, men ska ske med måttfullhet och med hänsyn av inblandade parters eventuella restriktioner i frågan.

Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och internationella uppförandenormer
Vi på Micromatic och alla som samarbetar med eller arbetar på uppdrag av Micromatic, ska respektera och följa internationella konventioner samt gällande lagar och förordningar. I de fall där efterlevnad är omöjlig, ska en bedömning göras och dokumenteras. Den ska innehålla Micromatics ställningstagande och åtgärder.

FN:s Konvention om barnets rättigheter  https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/
FN:s ILO-deklaration om grundläggande principer om rättigheter i arbetslivet.  http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo